Oferta Edukacyjna

Przedszkole nr 3 im Jana Brzechwy

Oferta:

 •  realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego podczas bezpłatnego 5-godzinnego pobytu dziecka w przedszkolu, 
 • realizacja programów własnych oraz zajęć dodatkowych: zajęcia taneczne, rytmika, 
 • organizacja wycieczek i imprez przedszkolnych (m.in. teatrzyki, koncerty Filharmonii Narodowej, wycieczki, pikniki, warsztaty integracyjne, spotkania okolicznościowe),
 • udział przedszkolaków w przeglądach artystycznych, zawodach sportowych,
 • organizacja zajęć specjalistycznych indywidualnych i grupowych dostosowanych do potrzeb dziecka.

Rodzaje terapii:

 • terapia pedagogiczna, logopedyczna i psychologiczna według indywidualnego programu,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • terapia integracji sensorycznej,
 • terapia polisensoryczna Poranny Krąg,
 • terapia widzenia,
 • Ruch Rozwijający,
 • Programy Aktywności,
 • wsparcie psychologiczne dla rodziców.

Integracja:

Przyjmujemy dzieci od 3 roku życia z różnymi rodzajami niepełnosprawności:
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z zespołem Downa,
 • ze sprzężoną niepełnosprawnością,
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z Autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • z Zespołem Aspergera,
 • z ADHD,
 • dzieci niedowidzące i niedosłyszące.